هنر عشق ورزیدن

جوهر عشق رنج بردن برای چیزی و پروردن آن رنج است، عشق و رنج جدایی ناپذیرند. آدمی چیزی را دوست دارد که برای آن رنج برده باشد و رنج چیزی را بر خویشتن هموار می کند که عاشقش باشد. همچنین، زیبایی یک عشق، احترام به معشوق است و این امر به این شکل نمایان می شود، که فرد به این نکته برسد؛ که معشوق برای خودش و در راه خودش پرورش بیابد و شکوفا شود....

جملاتی که مطالعه کردید، قسمتی از نوشته های دکتر فروم، درمانگر و نظریه پرداز در زمینه روانشناسی است، که با دیدگاهی نو به جهان ما نظاره می کند و بسیاری از مسائل انسان را با نگاهی دیگر تحلیل می کند. از نظر او انسان موجودی منفعل و زاده­ی شرایط محیطی خود نیست، بلکه اراده انسان بر شرایط غالب است. در دنیایی که فروم ترسیم می کند نوع روابط ما با یکدیگر و حتی کسانی که دوستشان داریم، انسانی نیست! ما خود را به غلط یک عاشق معرفی می کنیم در حالی که چیزی بیشتر از یک استثمار کننده نیستیم و معشوق خود را در حد یک کالا یا شیئ پایین می آوریم و این اوج بی احترامی به یک انسان است! رسیدن به معشوق برای ما در حد یک کامجویی کودکانه است... فروم همچنین در این کتاب یک سبک سالم زندگی را طراحی کرده است و بنیان های فلسفی داشتن روانی آزاد را مرور می کند. این کتاب متفاوت از بسیاری از کتاب های خودیاری، که به شکلی سطحی فرد را تشویق به تغییر رفتار می کند، ابتدا شرح موضوع می کند، که ما چه مشکلاتی داریم (حتی ممکن است، خود نیز از آن بی خبر باشیم)، علت این مشکلات چه بوده و برای حل آن چه ابزار روانی و فلسفی را باید بکار بریم، البته تمام این مراحل به شکل خودکار انجام می شود و پس از اتمام مطالعه، فرد متوجه می شود که به جهانی جدید قدم گذاشته است که بسیاری از مفاهیم آن متفاوت و زیباتر از دنیای معمول است. معرفی این کتاب را با جملاتی دیگر از این کتاب به پایان می بریم؛ ایمان خردمندانه به زندگی، از تجربه خود شخص، از اعتقاد به نیروهای خود و نگاهی که از چشمان خود اوست، سرچشمه می گیرد. در حالی که ایمان ناخردمندانه، حقیقت پنداشتن چیزی است به خاطر اینکه قدرتی آن را توصیه کرده است و یا اکثریت قبولش دارند...